fbpx

Tjänster

Kvalitet och yrkesstolthet

Överlåtelsebesiktning i Skåne

Klicka nedan för att komma direkt till sidan för överlåtelsebesiktning i Skåne.
Direktlänk
ångspärr tilläggsisolering vind

Funderar du på att tilläggsisolera vinden för att spara energi?  

Att tilläggsisolera en vind är i regel en ganska lönsam investering tack vare ett relativt enkelt utfört arbete. 

Dock innebär en tilläggsisolering av vindsbjälklaget att du kommer ändra klimatet på vinden och de fukttekniska förutsättningarna. 

Det kan därför vara klokt att före en tilläggsisolering söka rådgivning och tips av en fackman som är oberoende. Läs mer här (länk)

Mögelpåväxt i blindbotten i en krypgrund från 1990.

Äger du ett hus med krypgrund? 

Var det länge sedan du var nere i grunden?

Rekommendationen i branschen är att villaägare bör se över sin krypgrund minst två gånger om året. Detta för att tidigt kunna upptäcka problem eller förändringar i grunden som kan kräva åtgärder.

 

Vill du få bättre koll på hur det ser ut under golvet och få din krypgrund besiktigad av en rutinerad besiktningsman så har du hittat rätt.

 

Det kan vara klokt att låta en fackman som är oberoende att besiktiga grunden, dvs opartisk och som inte vill sälja en viss lösning till dig och ditt hus (tex avfuktare eller liknande). Läs mer här (länk)

Byggnadsinventering -
utvalda byggnadsdelar

Besiktning fönster

En grundlig och strukturerad genomgång av utvalda byggnadsdelar för att få en helhetsbild av status, underhållsbehov och kommande investeringar. 

En byggnadsinventering och statuskontroll kan vara ett nödvändigt underlag för att få en korrekt uppfattning kring byggnadens nuvarande status eftersom detta ligger till grund för kommande budgeteringar, underhållsplaner och nödvändiga åtgärdsprogam. Att på ett tidigt stadie känna till en byggnads förutsättningar sparar pengar och möjliggör en god planering.

 

Uppdrag kan omfatta genomgång och statusbestämning av utvalda byggnadsdelar i en byggnad. Tillexempel kan ett uppdrag innebära att en kund vill få en översikt över hur skicket är på en fastighets fönster. Då görs en fönsterinventering där alla fönster och dess karmar noggrant undersöks och bedöms. Vid fältstudien bestäms status av objekten genom en okulärkontroll som innefattar bland annat bedömning av skicket på bågen och karmen, färgens kondition, fuktkvot i trämaterial, vilka vädersträck det undersökta objektet sitter i med mera.

 

Efter genomgång kan tex varje objekt tilldelas ett av  betygen OK samt 1 till 3, där OK är utan anmärkning, 1 innebär mindre anmärkning som tex behov av färgkomplettering, medan betyg 3 innebär att objektet är i akut behov av antingen en reparationsåtgärd eller utbyte.

Resultatet sammanställs i två delar, bestående av en teknisk rapport samt en bilaga med kontrollprotokoll över alla objekt och deras resultat. I den tekniska rapporten beskrivs kortfattat byggnadens förutsättningar, vilken metod som använts vid fältstudien samt vilka generella resultat som framkommit vid inventeringen. Detta redovisas systematiskt med text och bilder som förtydligar och illustrerar exempel på brister som påträffats.

 

Om förutsättningarna finns ges också generella råd om åtgärder som rekommenderas till kunden.

Den andra delen är en bilaga där kontrollprotokollet från inventeringen bifogas som en Excel-fil med alla inventerade objekt och dess status tydligt uppmärkta med betyg och färgmarkering för lättare tolkning.

 

Är byggnaden som ska undersökas uppförd mellan åren 1956 till och med 1973 kan det vara bra att i samråd med kunden diskutera om byggnaden har inventerats för PCB eller om det kan tänkas upptäckas under arbetet. PCB ska vara sanerat senast 30 juni 2016 enligt Förordning 2007:19 om PCB m.m. (om byggherren inte sökt dispens). Se kunskapsbanken för mer fakta kring PCB och de krav som ställs. Lika så kan det vara bra att ta upp frågan om asbest kan förekomma.

 

Exempel på andra byggnadsinventeringar och statuskontroller är genomgång av dörrar, fasader, avloppsledningar, takbeklädnad, badrum, kök, utemiljöer, inredning och allmänna ytor i offentliga lokaler med mera.

 

Tillsammans med kunden skräddarsyr jag uppdraget så att det passar fastigheten och kundens behov samt levererar det underlag som kunden behöver för att kunna fatta rätt beslut till kommande budgeteringar, underhållsplaner och åtgärdsprogam.

 

Husbesiktning - överlåtelsebesiktning

För dig som ska köpa eller sälja ett hus är det en väl värd investering att köpa en noggrann husbesiktning. Se sidan för Överlåtelsebesiktning här (länk).

Övergripande statusbesiktning av byggnad

Statusbestämning CAC

En övergripande statuskontroll av en byggnad liknar tjänsten ”Byggnadsinventering” men istället för att endast undersöka isolerade objekt som tex fönster går vi in i en fastighet tillsammans med kunden och gör en övergripande statusbesiktning av byggnaden (byggnadsteknisk besiktning, ej installationer). Denna besiktning och överblick av en fastighet kan spara mycket pengar åt dig som kund genom att brister upptäcks i tid och får en god överblick vad som måste göras framöver. 

 

Att tänka långsiktigt sparar både pengar och miljön.

 

En övergripande statusbesiktning kan genomföras för villor, fritidshus, industrilokaler, offentliga byggnader med mera. En status besiktning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att på ett par timmar spara mycket pengar på en fastighet som annars över tiden kan få bestående skador orsakade av enklare fel som tex röta, vattenskador och mögel. En konsulttimme ställd mot att byta fyra fönster för att en plåt blåst sönder eller för att takpappen börjar visa ålderstecken, är en enkel ekvation att räkna hem.  Många husägare har köpt denna tjänsten och även förvaltningsbolag och gemensamt har de uttryckt stor glädje då de fått en god överblick av fastigheten samt kunnat förhindra dyra skador. 

 

Kontakta mig för att få mer information om tjänsten. 

Inventering av ritningsarkiv

CAC Ritningsinventering

Många fastighetsägare har stora arkiv med pappersritningar och translarer hängandes, men inte alltid ett ordentlig digitaliserad ritningsarkiv eller en sökbar lista med förteckningar över ritningarna.

En ritningsinventering är en tjänst där samtliga ritningar gås igenom och dokumenteras i en sökbar lista som innehåller tex translarens ritningsnummer, vilket årtal ritningen gjordes, vad ritningen innehåller (ventilation, VVS, konstruktionsdetaljer, arkitektritning med mera). På kundens önskan kan också ritningarna skickas iväg för inskanning och digitalisering hos extern part, så att dessa går att lägga in i en databank och sedan läsas som pdf-filer på en dator.

Värt att tänka på i dessa tider är att typisk dimensionerande livslängd för tekniska system är 50-år och att en stor del av dagens byggnadsbestånd är uppförda under 60-, 70- och 80-talet och börjar därmed komma upp i den ålder då tekniska system ska bytas ut eller renoveras. Att ha en god översikt över en fastighets dokumentation sparar inte bara pengar utan underlättar också vid tillexempel ombyggnationer, renoveringar, inventeringar och saneringar. Dessa byggnader har dessutom ofta miljöfarliga byggmaterial som PCB och Asbest, varför kontroll genom originalritningar är nästa ofrånkomligt för att kunna arbeta i dessa byggnader.

Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna gå in i en lista, söka fram önskad ritning och på ett par minuter veta vilket translarnummer/ritningsnummer som informationen finns på underlättar otroligt mycket för både fastighetsförvaltare och inhyrda konsulter. Det sparar både tid och pengar.

 
quote

”Genom brinnande teknikintresse, kvalitetstänk och yrkesstolthet
levererar CAC högkvalitativa tjänster till nöjda kunder”

– Carl Andersson

”Ingen som någonsin gjorde sitt bästa ångrade det”

– George Halas